Innholdsfortegnelse: 0.2

Kildehenvisninger


Lover, forskrifter og standarder

 • Brann- og eksplosjonsvernloven
 • Byggesaksforskriften (SAK10), 2010 (sist endret 2017)
 • Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (Byggteknisk forskrift - TEK10 og TEK17)
 • Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK), 2013 (sist endret 2017)
 • Forurensingsloven, 1981 (sist endret 2017)
 • Forurensningsforskriften, 2004 (sist endret 2016), § 15
 • Lokale/kommunale forskrifter om påslipp av fettholdig avløpsvann fra virksomheter og Forskrift om montering av husbrannslange
 • NKF og Norvars Miljøblad nr. 61, 2003: Sikring mot tilbakestrømning av forurenset væske i drikkevannsledninger. Basert på NS-EN 1717
 • NS 3700:2013 Kriterier for passivhus og lavenergibygninger - Boligbygninger
 • NS 3420:2016 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg
 • NS 3451:2009 Bygningsdelstabellen
 • NS-EN 1543:1998 Produkter og systemer for beskyttelse og reparasjon av betongkonstruksjoner
 • NS-EN 1717:2000 Beskyttelse mot forurensning av drikkevann i drikkevannsinstallasjoner og generelle krav til utstyr for å hindre forurensning ved tilbakestrømning
 • NS 3055:1989 Dimensjonering av ledninger for vann- og avløpsanlegg i bygninger
 • NS 8175:2012 Lydforhold i bygninger – Lydklasser for ulike bygningstyper
 • NS-EN 695 Kjøkkenvasker – Tilkoblingsmål
 • NS-EN 806-4:2010 Krav til drikkevannsinstallasjoner i bygninger
 • NS 8340:1987 Byggetegninger - Installasjoner - Tegnesymboler for vann-, varme-, sanitær- og ventilasjonsanlegg
 • Byggforskserien. Varmtvannsforsyning. Byggdetaljer 553.121 Sending 2 - 2004. Sintef Byggforsk. 2004
 • DeWitt, D. P., Incropera, F.P. Fundamentals of Heat and Mass Transfer, Fifth Ed. John Wiley & Sons. 2001
 • Fastbränsleanvisningar. Svensk Tryckärlsstandardisering.1993 (FBEA 1993).
 • Ingebrigtsen, S. Ventilasjonsteknikk Del I og Del II. Skarland Press AS. 2015/2017
 • Kuldehåndboka. Skarland Press AS. 2010
 • Moran, M. J., Shapiro, H. N. Fundamentals of Engineering Thermodynamics, Third Edition. John Wiley & Sons. 1998
 • Prenøk, VVS-bransjens håndbok i vannbåren energi. Skarland Press AS
 • Rapport 207 - Stikkledninger. Norsk Vann. 2014
 • Rørfornying, TT-Teknikk AS
 • Rørhåndboka 2019. Skarland Press AS. 2018
 • Se rören inifrån! TV-inspektionavavloppsledningar inom fastighet, håndbok, 1993, omarbeidet i 2014 og oversatt til norsk utgave av Rørinspeksjon Norge (RIN)
 • Sjøvold, O. Sanitærteknikk- Vannforsyningsteknikk, avløpsteknikk, varmtvannsberedning.Design, dimensjonering og utførelse. Prosjektkompendium. OlsoMet. 2014
 • Standard abonnementsvilkår for vann og avløp – Administrative bestemmelser. Universitetsforlaget. 2016
 • Standard abonnementsvilkår for vann og avløp – Tekniske bestemmelser. Universitetsforlaget. 2016
 • Stensaas, L. I., Sanitærteknikk. Universitetsforlaget. 1999
 • VA-anlegg i praksis, Hefte 3, NRL
 • Varmenormen. Skarland Press AS. 2017
 • Veileder til virksomhetene om smilefjesordningen. Mattilsynet. 2019
 • Wheeler, A. J., Ganji, A. R. Engineering Experimentation, Second Edition 2004. Pearson Education International White, F. M. Fluid Mechanics. McGraw Hill. 2003
 • NS 8353:2008 Teknisk produktdokumentasjon - Byggetegninger - Krav til DAK-manualer
 • NS-EN 14366:2004 Laboratoriemåling av støy fra avløpsinstallasjoner
 • NS-EN 15154:2007 Nøddusjer – Del 1: Kroppsdusjer med vanntilkopling for laboratorier
 • NS-EN 15154:2007 Nøddusjer – Del 2: Øyedusjer med vanntilkopling
 • NS-EN 1825-1 og 1825-2 Dimensjonering og drift av fettutskillere
 • Oslo kommune, oslo.kommune.no/vann-og-avlop/regler-for-vann-og-avlop/ (2016)
 • Plan- og bygningsloven (2008, sist endret 2015)
 • VA-norm, va-norm.no

Elektroniske kilder

Litteratur

 • ABC for gravefri framtid, Bestillerhåndbok NoDig, Olimb AS
 • Bestillerhåndbok for rørfornying under og innvendig i bygninger, Olimb AS
 • Byggebransjens våtromsnorm (BVN). Fagrådet for våtrom (ffv.no). 2017
 • Zijdemans, D. I. Vannbaserte oppvarmings- og kjølesystemer. Skarland Press AS. 2014

Elektroniske oppslagsverk og rapporter

 • Prosjektrapport 20397. Sintef Byggforsk
 • Vannforsyningens ABC, Kap. B: Vannkvalitet. Norsk folkehelseinstitutt, fhi.no. 2016
 • Om sykdommen Legionellose. Norsk folkehelseinstitutt, fhi.no. 2009
 • Pettersen, J. E., Vannrapport 115: Forebygging av Legionellasmitte - en veiledning. Norsk folkehelseinstitutt, fhi.no. 2015
 • Dr. Hewit, Neil J. and Dr. Henderson, Peter. Drainwater heat recovery system - an energy conservation project. Northern Ireland Center for Energy Research and Technology University of Ulster,http://gfxtechnology.com/Gfx-uk.pdf. 2001
 • Temaveiledning om bruk av farlig stoff, del 1. Danmarks Tekniske Universitet, et.web.mek.dtu.dk

UTGIVER
© VVS-foreningen/Nemitek
Hagegata 22, 0608 Oslo
Utgave 2019

ISBN 978-82-690861-5-7

Powered by Labrador CMS