Introduksjon til VA- og sanitærteknikkfaget: 1.9

Vannkvalitet

Vannkvaliteten for drikkevann finner du iForskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften).

Drikkevannsforskriften

krever at vannet som leveres er helsemessig trygt, klart og uten fremtredende lukt, smak eller farge. I forskriften er det gitt grenseverdier for enkelte parametere som påvirker drikkevannskvaliteten. For øvrige vises til Verdens helseorganisasjons (WHOs) anbefalte grenseverdier. Forskriften omfatter alt drikkevann, ethvert vannforsyningssystem og internt fordelingsnett som skal levere drikkevann, og ethvert forhold som kan medføre forurensning av råvann og drikkevann i vannforsyningssystem eller internt fordelingsnett.

Drikkevannsforskriften inneholde følgende definisjoner:
  • Drikkevann
    • Alle former for vann, som enten ubehandlet eller etter behandling er bestemt til drikke, matlaging eller andre husholdningsformål uansett vannets opprinnelse, og uansett om det leveres gjennom distribusjonsnett, fra tankvogn, tankskip eller i flasker eller annen emballasje.
    • Alle former for vann som er bestemt til bruk i næringsmiddelvirksomheter til produksjon, behandling, konservering eller markedsføring av produkter bestemt til konsum, med mindre det er utelukket at vannets kvalitet kan påvirke de ferdige næringsmidlenes hygieniske kvalitet.
  • Hygienisk barriere
    • Naturlig eller tillaget fysisk eller kjemisk hindring, herunder tiltak for å fjerne, uskadeliggjøre eller drepe bakterier, virus, parasitter mv., og/eller fortynne, nedbryte eller fjerne kjemiske eller fysiske stoffer til et nivå hvor de aktuelle stoffene ikke lenger representerer noen helsemessig risiko.

Etter bestemte rutiner foretas regelmessige vannkontroller, både ved renseanlegg, i rørnettet og ved tappested. Hyppigheten av kontrollene avhenger av antall personer som er tilknyttet vannleveransen og forbruksstedet (næringsmiddelindustri, institusjoner o.l.)

Eksempler på noen stoffer vannet kan inneholde og som påvirker kvaliteten:

aluminium, ammonium, antimon, arsen, benzen, benzo(a)pyren, bly, bor, bromat, cyanid, fluorid, jern, kadmium, klorid, kopper, krom, kvikksølv, mangan, natrium, nikkel, nitrat, nitritt, PAH, plantevernmidler, selen, sulfat, tetrakloreten,trikloreten, trihalometaner

Noen av stoffene er ikke bare skadelige for helsen, men kan også gi groing og korrosjon av ledningsnettet, med påfølgende lekkasjer og vannskader.

Powered by Labrador CMS