VA-anlegg: 2.2

Krav og normer

Se også utdyping av regelverk under aktuelle underkapitler.

Plan- og bygningsloven(Pbl) § 29-5 Tekniske krav og § 29-6 Tekniske installasjoner og anlegg.

Byggteknisk forskrift(TEK17) § 15-7 og § 15-8

Lov om vassdrag og grunnvann (Vannressursloven)

Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg

Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester(Produktkontrolloven)

Forurensningsloven

Forskrift om sikkerhet med vassdragsanlegg

Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften)

Forskrift om brannforebygging, inklusive veiledning

Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen(IK-MAT)

Forskrift om begrensning av forurensning- Del 4. Avløp

Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp –Tekniske bestemmelser

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp –Administrative bestemmelser

«VA-norm» og andre kommunale retningslinjer og regelverk.


Powered by Labrador CMS